(only in Swedish)

Articles of Association

Bolagsordning för Umecrine Cognition AB (org.nr 556698-3655) antagen vid årsstämma den 22 oktober 2021

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Umecrine Cognition AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå. Bolagsstämma skall hållas i Umeå eller i Stockholm.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 503 200 kronor och högst 2 012 800 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 14 800 000 och högst 59 200 000.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.

§7 Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§9 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller flera justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
12. Val av styrelseledamöter och revisor samt i förekommande fall revisorssuppleanter; samt
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Fullmaktsinsamling och poströster

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.