Annual General Meeting 2024

The Annual General Meeting of 2024 in Umecrine Cognition AB, reg. no. 556698-3655, will be held at 2:00 p.m. on Tuesday 28 May 2024 at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 1:30 p.m.

Shareholders wishing to participate at the meeting must:

  • (i) be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is Monday 20 May 2024; and
  • (ii) notify the company of their attendance and any assistant no later than Wednesday 22 May 2024. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Magnus Melin, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to [email protected].

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

The full notice is available in below. It is also sent free of charge by mail to shareholders who contact the company in the above-mentioned way and request to receive the summons by mail and provide their postal address.

//

Årsstämman för 2024 i Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655, kommer hållas tisdagen den 28 maj 2024 klockan 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

  • (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 20 maj 2024; och
  • (ii) senast onsdagen den 22 maj 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Kallelsen hålls tillgänglig i sin helhet nedan. Den skickas också utan kostnad per post till de aktieägare som kontaktar bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.