Annual General Meeting 2023

Kallelse har utfärdats till årsstämma i Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655. Årsstämman hålls onsdagen den 14 juni 2023 klockan 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Aktieägare som önskar delta på stämman måste dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 5 juni 2023, dels senast torsdagen den 8 juni 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde; antingen skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 5 juni 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 8 juni 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Kallelsen hålls tillgänglig här nedan. Den skickas också utan kostnad per post till de aktieägare som kontaktar bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.